,יעוצקמ םוליצ דויצ ,ואדיו תומלצמ ,תומלצמ
.הינש די ואדיו יסיטרכו םירזיבא
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

:ךיראת
        : ם  י  ט  ר  פ
: ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.contur.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.alumtzach.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.haifa-radio.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
24.08.07
03-6470423
052-3460078
studio.osofsky@gmail.com
ואידיו ,םימוליצ ךרוצל 'מ 216 וידוטס
וידוטסה .דועו תורזח ,םינשידוא,םיפילק
ובמיל הבישי תניפ רופיא רדח :ללוכ
םוי / תועש יפל הרכשה חבטמ הנפוא ימוליצל
05.10.07
052-3477628
בצמ דויצ + NIKON N70 תמלצמ
השדע .2 ףוג .1 .ח"ש 2000 .הלועמ
NIKON AF NIKKOR 28-70 ,
Zoom, תשדע .mm f:3.5/4.5 D 3
NIKKOR 70-210 mm, f:4/5.6 D
Wide Angle, VIVITAR תשדע .4
Macro, תשדע .67mm, f:3.5 5
HANIMEX 75-205 mm, f:3.8/4.8
SICOR AF-28N ,שאלפ .6
14.12.07
03-9023231
059-2311444
תססובמ תילטיגיד הכירע תכרעמ
תוולנ תונכות ללוכ 6.5 ריימירפ
דועו ,דילוי ,טקפא רטפא ,פושוטופ
םיקסידרה 3 ללוכ ,תונכות הברה
הנורחאל 19 םיכסמ 2 ללוכ .םיפלשנ
.תוכרעמ רודב התנבנ תכרעמה הגרדוש
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה