.םימוליצ תורחת וא יתחפשמ עוריאל םלצ ,םוליצ תוכורעת לע עדימ ומסרפ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
     : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
03.03.06
052-2294115
tmb4modtours@yahoo.com
םימגאה רוזאל ןגרואמ םוליצ לויט
הרזח 23/4/06 האיצי .היקודאפאקו
,הסיט ללוכ 540 $ ריחמ 27/04/06
טייש ,ןויסנפ יצח סיסב לע הניל ,םיסימ
דומצ סובינימו
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה