אוה םוליצה ץורע
:םוקמה

םניחב העדומ םסרפל 
- תועדומ חולב
,תומלצמ ,םוליצ אשונב
.תויורחתו תוכורעת

- דיל דימ
,תומלצמ :הינש די
,ואדיו תומלצמ
,יעוצקמ םוליצ דויצ
.ואדיו יסיטרכו םירזיבא
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

-עוריא םינגראמ
לע עדימ ומסרפ
,םוליצ תוכורעת
יתחפשמ עוריאל םלצ
.םימוליצ תורחת וא

-תוינמגוד/םינמגוד 
?םינמגוד שפחמ םלצ
?םלצ םישפחמ םינמגוד
. רודמב ומסרפ

ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "דיל דימ " רודמל -הצלמה
.תושקבו תולאש בותכל ןתינ ןכ ומכ
ונילא םכתעדוה חולשמ תעב
,שקובמה רודמה םש תא ונייצ
.ןופלט 'סמו םכמש תא ופיסוהו
םיניינועמ םכניא םא םג)
(םכתעדומב ותוא םסרפנש
.עמתשהל