ונל ובתכ  תוינמגוד/םינמגוד    עוריא םינגראמ   דיל דימ    תועדומ חול    ישאר ףד-םוליצה ץורע