.רודמב ומסרפ?םלצ םישפחמ םינמגוד?םינמגוד שפחמ םלצ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
   : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
 
054-2036580
info@magicstar.co.il
תוינמגוד תושורד MagicStar תונכוסל
יטרסלו םיגולטק םוליצל ןויסינ ילבו םע
תרבח רובע הנותחת השבלהל םוסרפ
רשק ורצ םינותנה תא םכל שי השבלה
, ליג , םש , הנומת :ןוגכ םיטרפ ופרצו
תדימ , הזח תדימ , לקשמ , הבוג
, דיינ , ןופלט ,םייכרי תדימ , םיינתומ
...'וכו ח"וק , תודובע קית
תוילארשי תוריעצ תשפחמ MagicStar
ףנעל ףרטצהל תוניינועמה תואנו תופי
םינפל הניה תופידעה קחשמו תונמגודה
ןויסינ ילב תוי/םינמגודלו תושדח
ונלש הרטמה . תולגתהל תוניינועמה
"קוב" ב ךרוצה תא ךוסחל
 
035749542
0505879104
םע תויחילש רתאל תופי תורוחב תושורד
ןיי תוגוע תונתמ לש תויוחילשל תונומת
שמחל חש 100 רכשה דועו םיחרפ
םיסונובל תורשפא םע תוקד
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.haifa-radio.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
27.04.07
052-2234519
/ םע רעישו רופיא ימוליצל תונב תושורד
ןויסינ ילב
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה